ΚοινΣΕπ – Έκφραση Λόγου – Λάρισα


Κατεβάστε την εφαρμογή μας για Android από το Google Play εδώ


Σκοπός ίδρυσης αυτής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η προαγωγή της αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, και αναπηρίας, ευπαθών κοινωνικών ομάδων μαθητών, με τις προαναφερόμενες δυσκολίες όπως και δίγλωσσοι μαθητές, μαθητές Ρομά, παροχή συμβουλευτικής/θεραπευτικής παρέμβασης, σε μαθητές και γονείς, από ειδικότητες λογοπεδικού, ειδικού παιδαγωγού, ψυχολόγου, ψυχιάτρου, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικού λειτουργού κλπ.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

• Η προαγωγή της έρευνας στους πιο πάνω τομείς καθώς και των εφαρμογών, με βαρύτητα στην εξέλιξη ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

• Η επαφή, αλληλεπίδραση και συντονισμένες ενέργειες συμμετεχόντων φορέων με στόχο την διεπιστημονική αντιμετώπιση του πεδίου.

• Η συμβολή στην διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ και βιομηχανίας.

• Η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, διασκέψεις, επιτροπές, κ.λ.π., που έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με χρήση μέσων πληροφορικής, συνθετικής ομιλίας ψηφιακών βιβλίων και βοηθητικών ψηφιακών προγραμμάτων.

• Η ανάληψη μελετών με θέμα χρήση πληροφορικής στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης.

• Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ομιλιών με θέμα την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με χρήση μέσων πληροφορικής, συνθετικής ομιλίας ψηφιακών βιβλίων και βοηθητικών ψηφιακών προγραμμάτων ως και παντός άλλου σχετικού ή συναφούς θέματος.

• Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των μελών της καθώς και με παρεμφερείς εταιρίες ή οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

• Η ενημέρωση σχετικά με τους πιο πάνω τομείς.

• Η αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα στους εν λόγω τομείς.

• Οργάνωση έρευνας και προώθησης των τυχόν πορισμάτων και εφαρμογών των ερευνών αυτών.

• Η συμβολή στην διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ και βιομηχανίας.

• Η συμβολή στην διάδοση της γνώσης καθώς και στην εκλαΐκευση της γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού

• Η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση.