ΚοινΣΕπ – Ο Παιδόκηπος – Ηράκλειο

Θέλοντας να βοηθήσουμε στην τοπική ανάπτυξη και συνοχή δημιουργούμε παιδικό σταθμό μέσω κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στελεχωμένο με γνώστες του αντικειμένου που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη των νηπίων στα πρώτα τους βήματα στην προσχολική αγωγή και ετοιμασία για την εύκολη προσαρμογή τους. Σε μελλοντικό χρόνο σκοπεύουμε στην δημιουργία ολοκληρωμένης σχολικής μονάδας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα με γνώστες του αντικείμενου. Επίσης μέσα από την δημιουργική απασχόληση στοχεύουμε στην ανάπτυξη ικανοτήτων μικρών παιδιών και μέσα από διοργάνωση σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε γονείς για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με την ανατροφή και εκπαίδευση παιδιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) Δημιουργία και λειτουργία βρεφικού νηπιακού παιδικού σταθμού.

β) Δημιουργία σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

γ) Δημιουργική απασχόληση ανηλίκων για ανάπτυξη ικανοτήτων.

δ) Διοργάνωση σεμιναρίων για την απόκτηση γνωστικού αντικειμένου σε ενήλικες.

ε) Ιδρυση εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης με βάση την ελεύθερη παιδαγωγική για παιδιά 2,5-6 χρονών

ζ) Ίδρυση ενός κέντρου ελεύθερης αγωγής που θα περικλείει διάφορα αντικείμενα – όπως η καλλιέργεια, η εκπαίδευση, η τέχνη, η υγεία κτλ. Εκεί θα λειτουργούν τμήματα αυτό-εκπαίδευσης. Σεμινάρια, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες.

η) Ίδρυση ενός νόμιμου παιδικού σταθμού που θα φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 2,5-5 χρονών και θα λειτουργεί με βάση την ελεύθερη παιδαγωγική.

θ) Ίδρυση ενός νόμιμου νηπιαγωγείου που θα εκπαιδεύει παιδιά μέχρι την ηλικία των 6 χρόνων, δηλαδή μέχρι να μπουν στο δημοτικό.

ι) Ίδρυση ενός ελεύθερου σχολείου που ιδανικά θα περιλαμβάνει όλες τις σχολικές βαθμίδες, δηλαδή από προσχολικής ηλικίας – παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο- πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια. Ιδανικά το σχολείο αυτό να λειτουργεί με βάση την ελεύθερη εκπαίδευση (εκπαίδευση Waldorf) προσαρμοσμένη στην κοινωνία μας και τις ανάγκες τις.

Related Post