ΚοινΣΕπ – The Healing Tree – Ηράκλειο

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

i. Τομέας Εκπαίδευσης

1. Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας

2. Διεξαγωγή ημερίδων με στόχο την άρση των προκαταλήψεων και των στερεότυπων ιδεών για τη ψυχική νόσο και τους ψυχικά πάσχοντες

3. Ενημέρωση με στόχο την βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων ψυχογενούς αιτιολογίας που αντιμετωπίζει σήμερα ο πληθυσμός

4. Δημιουργία ενός δικτύου συναισθηματικής υποστήριξης ανάμεσα στους λήπτες ψυχικής υγείας και στην κοινότητα

5. Εξέλιξη των φροντιστών και των εκπαιδευτών της ψυχικής υγείας μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών

6. Αναβάθμιση της ποιότητας της δουλειάς του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις

7. Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων με θεματολογία σχετική με την ψυχική υγεία καθώς και συμμετοχή σε αντίστοιχα του εσωτερικού και του εξωτερικού

8. Κατασκευή δανειστικής βιβλιοθήκης με έμφαση στα βιβλία που αφορούν στις ψυχικές νόσους

ii. Τομέας Απασχόλησης

1. Ανάπτυξη και λειτουργία ομάδων καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης με διπλό στόχο αφενός την ψυχική αποφόρτιση που προσφέρει η τέχνη και αφετέρου την ανοιχτή επικοινωνία θεμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία

2. Δυνατότητα ήπιας μορφής απασχόλησης για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσα από εργαστήρια κατασκευών και ομαδικές δραστηριότητες

3. Λειτουργία συλλογικής κουζίνας

4. Προώθηση της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων και τεχνικών αντιμετώπισης κρίσεων

5. Στήριξη, ψυχική αποφόρτιση και μείωση του άγχους που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ληπτών ψυχικής υγείας μέσα από εκδηλώσεις αλληλοϋποστήριξης

6. Σύσταση και λειτουργία εθελοντικής ομάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης

7. Σύσταση και λειτουργία ομάδας που θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή κατ’οίκον επισκέψεις από επιστημονικό προσωπικό

8. Σύσταση και λειτουργία ξενώνα βραχείας φιλοξενίας και κέντρου ημέρας για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έρχονται από μακριά και τους συγγενείς τους

iii. Τομέας Ενημέρωσης – Σύνδεσης με την κοινότητα

1. Διαδικτυακή ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα της ομάδας και αμφίδρομη επικοινωνία με την κοινότητα

2. Διεξαγωγή ετήσιου φεστιβάλ για τη ψυχική υγεία με στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της κοινότητας, ανεξάρτητα από το αν αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους πρόβλημα ψυχικής υγείας ή όχι

3. Συνεργασία με φορείς ψυχικής υγείας σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων

4. Δημιουργία και ενδυνάμωση ενός δικτύου επαγγελματιών της ψυχικής υγείας με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία

5. Παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων

Related Post