Υπουργική απόφαση: Τιμολόγηση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Δεν αποζημιώνονται από τους Ασφαλιστικούς φορείς

Κανόνες και διαδικασία τιμολόγησης που εφαρμόζεται επί των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τον καθορισμό των τιμών των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, διεξάγεται από τον ΕΟΦ, έρευνα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση της βάσης δεδομένων EURIPID, καθώς και στα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, σε φορείς των χωρών αυτών, ή σε επίσημους και έγκριτους Ευρωπαϊκούς φορείς. Στην έρευνα αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (ex- factory, χονδρική, λιανική) και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε οι τιμές να είναι συγκρίσιμες και αντίστοιχες, εφόσον μπορεί να εξαχθεί εξ’ αυτών τιμή παραγωγού.

Απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων είναι: α) το όνομα του φαρμάκου, β) η δραστική ουσία, γ) η φαρμακοτεχνική μορφή, δ) η περιεκτικότητα, ε) η συσκευασία, στ) ο υπεύθυνος κυκλοφορίας, ζ) η/ οι τιμή(ές) παραγωγού.

Διαμόρφωση τιμών

Η τιμή παραγωγού (ex-factory) τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ, ορίζεται σύμφωνα με το μέσο όρο (ΜΟ) των 2 (δύο) χαμηλότερων τιμών φαρμάκων, παρεμφερών ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, τη συσκευασία και την περιεκτικότητα, από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Για τον καθορισμό της τιμής θα γίνεται αναφορά αποκλειστικά και μόνο σε φάρμακα αναφοράς, τα οποία είναι εγκεκριμένα και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας είτε κεντρικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου είτε από τους εκάστοτε Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκου (εθνική, αμοιβαία, αποκεντρωμένη διαδικασία) των χωρών μελών της ΕΕ και δεν δύναται να ληφθούν υπόψη τιμές από μη φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και δεν πληρούν τα ανωτέρω.

Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory), των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης ορίζεται ως ο μέσος όρος των 2 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Δύναται να ληφθεί υπόψη διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης, εφόσον δεν υφίσταται τιμή σε περισσότερα. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παρεμφερών τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης, τότε δύναται να καθορίζεται η τιμή από το μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές σε 2 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να ληφθεί υπόψη διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν κατά την έρευνα δεν προκύψουν τιμές για φάρμακα παρεμφερούς δραστικής ουσίας, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας, δύναται να γίνει συσχέτιση και αναγωγή με βάση την τιμή ανά μονάδα ποσότητας και περιεκτικότητας δραστικής ουσίας. Για την άνω συσχέτιση και αναγωγή λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνον φάρμακα αναφοράς που είναι εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου ή τους αντίστοιχους Εθνικούς Φορείς της ΕΕ και των χωρών της προηγούμενης παραγράφου.

Οι τιμές παραγωγού που θα προκύπτουν θα αποτελούν την βάση για την εξαγωγή νοσοκομειακής τιμής. Ως νοσοκομειακή τιμή ορίζεται η τιμή βάσης που προκύπτει δυνάμει των προηγούμενων παραγράφων, μειωμένη κατά 8,74%. Η νοσοκομειακή τιμή είναι ή ανώτερη δυνατή και υποχρεωτική για την διάθεση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές.

Οι τιμές παραγωγού που θα προκύπτουν θα αποτελούν την βάση για την εξαγωγή ενδεικτικής λιανικής τιμής των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, με εφαρμογή των ενδεικτικών ποσοστών κέρδους χονδρεμπόρων και φαρμακείων. Σημειώνεται ότι το ποσοστό μικτού κέρδους του κατόχου αδείας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ορίζεται ενδεικτικά στο 5.4% επί της τιμής παραγωγού. Το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου ορίζεται ενδεικτικά στο 35% επί της χονδρικής τιμής πώλησης. Το κέρδος χονδρεμπόρου και φαρμακείου αφορά τις περιπτώσεις που τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία. Η τιμή λιανικής πώλησης που θα δημοσιεύεται θα υπολογίζεται με βάση τα άνω ενδεικτικά περιθώρια κέρδους.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης δεν αποζημιώνονται.

Related Post